Strategisk fokus på bæredygtighed

For PensionDanmark handler det om at forene forretningsmæssig rentabilitet med social ansvarlighed i udvikling, opførelse og vedligeholdelse af de ejendomsprojekter, vi engagerer os i. Vi ønsker med vores ejendomsudvikling, at bidrage med konkrete løsninger til at indfri FN's 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Vi stiller høje krav til kvalitet, funktionalitet og arkitektur samt fremtidssikring af ejendommene.

PensionDanmarks bæredygtighedsprogram bygger på FN’s verdensmål, DGNB-certificering og vores egne krav til bæredygtighed. For os er målet at investere i byområder og ejendomme, der giver værdi for miljøet, vores kunder og vores medlemmer – og at ejendommene og byområderne bæredygtighedscertificeres på guld-niveau (DGNB) eller derover. DGNB som kvalitetssikring bruges til at evaluere en bygning eller et byområde, gennem en række en række kriterier og underkriterier, herunder miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed samt vurdering af tekniske kvaliteter og proceskvaliteter.

Ved at certificere vores byggerier, giver vi vores medlemmer (de udførende i byggeriet) en større sikkerhed under udførelse af byggerierne – og vi sikrer et skærpet fokus på sundhed og sikkerhed under udførelsen. At bygningen bæredygtighedscertificeres betyder derudover, at det færdige byggeri lever op til en række ambitiøse bæredygtighedskriterier. Det gælder fx krav til miljøpåvirkning, energiforbrug, materialevalg, vedligehold, arkitektur og indretning, lysindfald og indeklima samt udformning af udearealer. Derudover er DGNB-certificeringen vores grundlag for at sikre at der fra start implementeres langtidsholdbare løsninger af høj kvalitet, og gode rammer for vores slutbrugeres sundhed samt trivsel.

For at sikre lejere og købere dokumentation af certificeringen, bliver byggeprocessen fulgt af en ekstern DGNB-auditor. Det færdige byggeri valideres og certificeres af non-profit organisationen Green Building Council.

Alle PensionDanmarks byudviklingsprojekter og nye boligejendomme, der er igangsat efter tredje kvartal 2016 er bæredygtighedscertificeret med DGNB certificering til minimum Guld.

Fordele ved at bo i en bæredygtig bolig er fx.: 

 • Lavere energi- og varmeforbrug og CO2-udledning pga. fx. isolering, brug af solceller på taget, lokal afledning af regnvand evt. via grønne tagflader
 • Brug af genanvendelige materialer med lave driftsomkostninger og bæredygtige materialer valgt ud fra livscyklusanalyser og miljømæssige risici. Fx. overvejende brug af certificeret FSC træ.
 • Forbedret indeklima pga. minimeret brug af giftholdige materialer, særligt design og tekniske anlæg
 • Fleksibel ruminddeling, der kan imødekomme husstandens skiftende behov.
 • Friarealer med fokus på at skabe attraktivt og trygt nærmiljø, hvor sociale relationer kan styrkes
 • Udvidet cykelparkering og grønne facader.
 • Ejendommenes værdi og lejeniveau sikres.
 • Ejendomme fremtidssikres og vil kunne tilgodese nutidens og fremtidens behov.

Fordele ved at bo i et bæredygtigt byområde er fx.: 

 • Byområdets miljømæssige fodaftryk minimeres bl.a. ved brug af bæredygtige og robuste materialer, der vurderes ud fra et livscyklusperspektiv.
 • Fokus på totaløkonomi ved materialers levetid, mindskning af driftsomkostninger og vedligehold.
 • Mangfoldig og blandet by med fællesskaber i fokus.
 • Alle synlige tagflader er enten aktiveret, begrønnet eller med solceller.
 • Byområder designet efter den menneskelige skala
 • Sunde og komfortable byrum med et godt mikroklima, der stimulerer menneskets sanser.
 • Klimatilpasning og regnvandshåndtering, der bidrager til en oplevelsesrigt byrum.
 • Vild bynatur med hjemmehørende arter, der sikrer lav vedligeholdelse og høj biofaktor.
 • Fokus på at skabe byrum, der bidrager til øget tryghed og trivsel

Bæredygtigt boligfællesskab

Boligfællesskabet Balancen er et bæredygtigt byggeri og et bæredygtigt fællesskab.

Læs mere om bæredygtighed i Balancen